Make your own free website on Tripod.com

Gema Takbir Idul Fitri

Allahu Akbar...Allahu Akbar ....

     Gembira Idul Fithri adalah gema hati yang bersyukur. Direfleksikan dengan gaung takbir, tahmid, dan tahlil. Kaum muslimin di seluruh dunia mengumandangkan serentak. Lidah dan bibir mereka basah dengan pekik ALLAHU AKBAR, ALHAMDULILLAH, LAA ILAHA ILLA L'LLAH. Dengan getar dan gelegarnya yang membelah angkasa, hati orang-orang kafir, musyrik dan munafik menjadi ciut.

ALLAHU AKBAR, Allah Maha Besar

Kami kaum muslimin hanyalah kecil belaka. Apa saja yang ada di sekitar kami kecil tak berarti. Harta dan kedudukan  tak ada nilainya. Kepentingan-kepentingan kami pun tunduk pada kemauan Allah Swt. Engkaulah Ya Allah Yang Maha Mulia. Hilangkanlah kesombongan pada diri-diri kami. Rontokkanlah kekuasaan manusia-manusia yang sombong terhadap ajaran dienMu. Hancurkanlah mulut besar si musyrik, kafir dan munafik dengan keagungan asma-Mu ....

LAA ILAHA ILLA L'LLAH, Tiada yang wajib disembah selain hanya Allah

Kami menolak menyembah tirani yang nyata maupun tersembunyi, yang berupa berhala, konsepsi, maupun kekuasaan. Kami menolak kedaulatan manusia, dominasi makhluk, atau perbudakan manusia atas manusia. Kami hanya mengabdi pada Allah, bukan pada makhluk-makhluk ciptaanNya. Kami hanya menyembah Allah, bukan pada tuhan-tuhan palsu buatan khayal manusia. Kami kaum muslimin bersatu di bawah bendera Tauhidullah, kami terikat dengan persaudaraan dan ketundukan pada Allah.

WA LILLAHIL HAMD, dan hanya bagi Allah sajalah segala puji.

Hanya Allah sajalah yang kami puja, kami sanjung, kami muliakan, dengan hati cinta, takut, dan harap. Kami tidak memuja makhluk karena itu berarti syirik, kami tidak memuja manusia karena itu berarti kultus individu, kami tidak memuja diri sendiri karena ini berakibat riya' dan sombong, kami tidak ingin dipuji oleh siapa pun karena ini menjadikan kami lupa diri .....

SHODAQO WA'ADAHU, Allah membenarkan janjiNya.

Allah memberi kami janji-janji di dunia dan di akhirat nanti. Allah tak pernah menyalahi janjiNya. JanjiNya pada kami di dunia telah dan selalu terbukti. Janji-Nya pada kami di akhirat pasti akan datang dan kami siap menanti.

WA NASHARA ABDAHU, Dia (ALLAH) menolong hamba-hambaNya.

Allah pasti akan menolong kami dalam menegakkan Al-Haq. Kami dilindungi dan disayangi Allah. Kami tidak takut pada musuh, kami tidak gentar dengan celaan orang-orang yang suka mencela.

WA A'AZZA JUNDAHU, Dia (ALLAH) memuliakan tentara-tentaraNya.

Allah Swt. pasti memuliakan kami, tentara-tentara Allah. Kami berjuang menyeru manusia ke jalan Allah. Kami membimbing muslimin, ummat kami, untuk menyadari kembali kemuliaan dienNya. Kami adalah prajurit-prajurit yang selalu siap mewujudkan program Allah. Lantaran itu, Allah pasti memuliakan kedudukan kami, meneguhkan dan mengokohkan pendirian kami.
 

WA HAZAMAL AHZAABA AHDAHU, Dia (ALLAH) menghancurkan musuh-musuh yang bersekutu sendirian saja

Di sana ada seteru-seteru kami, musuh-musuh Allah, mereka yang benci dengan tersiarnya islam  dan tegaknya Al Haq. Mereka akan menghadapi Allah, Rabb kami Yang Maha Berkuasa. Mereka yang melawan Penciptanya tak akan menang, mereka pasti dikalahkan Allah dan dirontokkan sampai ke akar-akarnya. Setelah itu mereka akan menghadap Allah Swt. sebagai pecundang yang pasti dihukum, sesuai dengan kehendakNya.                 HS